umowy cywilnoprawne, umowa cywilna, umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa sprzedaży, umowa najmu
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 18 (881) z dnia 20.06.2015

Praca sezonowa na zleceniu wykonywana przez uczniów i studentów

Ubezpieczenia ze zlecenia

Zasadniczo wykonywanie pracy na podstawie umowy zlecenia stanowi dla zleceniobiorcy tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych (tj. emerytalnego, rentowych i wypadkowego) oraz ubezpieczenia zdrowotnego. Dobrowolny charakter ma dla takiej osoby jedynie ubezpieczenie chorobowe (przystąpienie do niego możliwe jest wyłącznie na jej wniosek). Obowiązek wymienionych ubezpieczeń powstaje dla zleceniobiorcy od dnia oznaczonego w umowie zlecenia jako dzień rozpoczęcia jej wykonywania i trwa do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia tej umowy. Zgłoszenia takiej osoby do ubezpieczeń dokonuje się w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczeniowego. Właściwym do tego celu drukiem jest ZUS ZUA lub ZUS ZZA (gdy zleceniobiorca podlega ze zlecenia tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu). Zgłasza się go do ubezpieczeń z kodem tytułu ubezpieczenia 04 11 X X.

Składki ZUS za zleceniobiorców wynagradzanych w sposób kwotowy, w kwotowej stawce godzinowej lub akordowej albo prowizyjnie, zleceniodawca nalicza od przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o PDOF, uzyskiwanego z umowy zlecenia. Następnie wyliczone składki za zleceniobiorcę wykazuje się odpowiednio w drukach:

 • ZUS RCA - gdy umowa zlecenia stanowi dla niego tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS,
   
 • ZUS RZA - jeśli powoduje ona dla takiej osoby tytuł wyłącznie do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego.

Aktywne druki i formularze
Wymienione wzory druków ZUS
dostępne są w serwisie www.druki.gofin.pl
w dziale Składki ZUS

Umowa zlecenia bez ubezpieczeń w ZUS

Powyższe wyjaśnienia w zakresie objęcia ubezpieczeniami osób wykonujących umowy zlecenia nie dotyczą wszystkich zleceniobiorców. Dla niektórych z nich praca na ich podstawie w ogóle nie powoduje obowiązku ubezpieczeń w ZUS. Chodzi tu o uczniów i studentów w określonym wieku. Najczęściej w okresie wakacji właśnie z takimi osobami zawierane są umowy zlecenia.

Ubezpieczeniom społecznym w ZUS nie podlegają bowiem zleceniobiorcy będący uczniami gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych lub studentami, do ukończenia 26 lat. Wynika to z art. 6 ust. 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121 ze zm.). Takich osób z tytułu zawartej umowy zlecenia nie zgłasza się do ubezpieczeń w ZUS oraz nie opłaca się za nich składek ubezpieczeniowych. Co ważne, umowa zlecenia zawarta z takimi zleceniobiorcami nie stanowi też dla nich tytułu do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego. Nie mogą oni też wnioskować o dobrowolne ubezpieczenia emerytalno-rentowe.

Status ucznia

Dla celów ubezpieczeń społecznych, uczniem do 31 sierpnia każdego roku jest osoba, która:

 • kontynuuje naukę w tej samej szkole,
   
 • ukończyła szkołę i rozpoczyna naukę w szkole, w której rok szkolny rozpoczyna się 1 września,
   
 • ukończyła szkołę i nie kontynuuje nauki.

Jeżeli natomiast osoba posiadająca status ucznia przedstawi zaświadczenie o przyjęciu na studia wyższe, wówczas dla celów ubezpieczeniowych uznaje się ją za ucznia do 30 września danego roku. Wskazane wyżej terminy należy również stosować w odniesieniu do uczniów szkół policealnych o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku, w których uczniowie kończą naukę np. w styczniu.

Status studenta

Inaczej jest w przypadku studentów. Za osoby takie - według ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.) - uważa się osoby kształcące się na studiach wyższych. Z kolei za studia wyższe uważa się studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, prowadzone przez uczelnię uprawnioną do ich prowadzenia (art. 2 ust. 1 pkt 5 tej ustawy), patrz: ramka niżej.

Osoba przyjęta na studia nabywa prawa studenta od dnia immatrykulacji (aktu przyjęcia w poczet studentów uczelni) i złożenia ślubowania, którego treść określa statut uczelni do dnia ukończenia studiów lub daty skreślenia z listy studentów. Jeżeli data formalnej immatrykulacji jest późniejsza niż dzień 1 października danego roku kalendarzowego, wówczas zwolnienie z obowiązku ubezpieczeń obejmuje także okres między 1 października a dniem immatrykulacji.

Za dzień ukończenia studiów uważa się datę:

 • złożenia przez studenta egzaminu dyplomowego,
   
 • złożenia przez studenta ostatniego wymaganego planem studiów egzaminu - w przypadku kierunków lekarskich, lekarsko-dentystycznych i weterynarii,
   
 • zaliczenia przez studenta ostatniej przewidzianej w planach studiów praktyki - w przypadku kierunku farmacja.

Zwracamy jednocześnie uwagę, że dla celów ubezpieczeniowych nie są studentami uczestnicy studiów doktoranckich i podyplomowych. Studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny, umożliwiające uzyskanie zaawansowanej wiedzy w określonej dziedzinie lub dyscyplinie nauki, przygotowujące do samodzielnej działalności badawczej i twórczej oraz uzyskania stopnia naukowego doktora są - w myśl przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym - studiami trzeciego stopnia. Natomiast studia podyplomowe są inną niż studia wyższe i studia doktoranckie formą kształcenia, przeznaczoną dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych.

Ponadto, zgodnie z art. 167 ust. 2a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym - osoba, która ukończyła studia pierwszego stopnia, zachowuje prawa studenta do dnia 31 października roku, w którym ukończyła te studia. Jak wyjaśnia ZUS, użyte w tym przepisie sformułowanie "zachowuje prawa studenta" nie jest tożsame z posiadaniem statusu studenta w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 18k tej ustawy. Oznacza to, że nie zmieniły się zasady ustalania obowiązku ubezpieczeń społecznych tych osób.

Przez studia pierwszego stopnia rozumie się studia licencjackie lub inżynierskie, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w określonym zakresie kształcenia, przygotowujące do pracy w określonym zawodzie, kończące się uzyskaniem tytułu licencjata albo inżyniera.

Natomiast przez studia drugiego stopnia rozumie się studia magisterskie, umożliwiające uzyskanie specjalistycznej wiedzy w określonym zakresie kształcenia, jak również przygotowujące do twórczej pracy w określonym zawodzie, kończące się uzyskaniem tytułu magistra albo tytułu równorzędnego.

Z kolei przez jednolite studia magisterskie rozumie się studia magisterskie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości, umożliwiające uzyskanie specjalistycznej wiedzy w określonym zakresie kształcenia, jak również przygotowujące do twórczej pracy zawodowej, kończące się uzyskaniem tytułu magistra albo tytułu równorzędnego; ich ukończenie umożliwia ubieganie się o przyjęcie na studia trzeciego stopnia.

UWAGA! Przy ustalaniu obowiązku ubezpieczeń społecznych studenta wykonującego umowę zlecenia nie ma znaczenia jego obywatelstwo ani kraj odbywania przez niego studiów.

Należy pamiętać, iż z tytułu zawarcia umowy zlecenia z własnym pracodawcą (wykonywanej na rzecz własnego pracodawcy) za studenta lub ucznia w wieku do 26 lat należy opłacać wszystkie składki ubezpieczeniowe do ZUS. W takim przypadku umowa zlecenia w zakresie ubezpieczeń jest traktowana jak umowa o pracę, zgodnie z art. 8 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Z przepisu tego wynika bowiem, iż za pracownika uważa się także osobę wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy.

Umowa o dzieło

Wykonywanie samodzielnej umowy o dzieło przez studenta lub ucznia w trakcie wakacji nie powoduje dla niego tytułu do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS. Zgodnie z zasadą, samodzielna umowa o dzieło nie stanowi tytułu do żadnych ubezpieczeń w ZUS. Na brak tytułu do ubezpieczeń w takim przypadku bez wpływu pozostaje wiek ucznia lub studenta.

www.UmowyCywilnoprawne.pl - Umowa o dzieło i umowa zlecenia:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.KodeksCywilny.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

lipiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
2
3
4
6
7
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
30
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Kodeks Cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego
Spółki - powstawanie, łączenie, przekształcanie, podział i likwidacja
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.