umowy cywilnoprawne, umowa cywilna, umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa sprzedaży, umowa najmu
lupa
Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca powiadamia ZUS o przychodach z pracy zarobkowej emerytów i rencistów w 2017 r.Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca przekazuje ubezpieczonym informacje zawarte w raportach złożonych do ZUS za 2017 r.28 lutego 2018 r. (środa) mija termin przekazania do US drogą elektroniczną oraz podatnikowi: PIT-11, PIT-8C, IFT-1R, PIT-RSpecjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 99 (1244) z dnia 10.12.2015

Czy warto wykupić polisę OC dla firmy?

Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą, głównie zajmujący się świadczeniem różnego rodzaju usług, często obawiają się roszczeń ze strony swoich niezadowolonych klientów. Świetnym rozwiązaniem jest wykupienie polisy OC. Co istotne, w odniesieniu do niektórych rodzajów działalności gospodarczej istnieje obowiązek jej posiadania.

Obowiązkowe OC

W przypadku niektórych kategorii działalności gospodarczej wykupienie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej jest dla przedsiębiorcy obowiązkowe.

Zwyczajowo taka polisa obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, w związku z prowadzoną działalnością. Natomiast nie obejmuje odpowiedzialności z tytułu szkód:

 • polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie rzeczy, wyrządzonych przez ubezpieczonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, a także powinowatemu w tej samej linii lub stopniu, osobie pozostającej w stosunku przysposobienia oraz jej małżonkowi, jak również osobie, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym pożyciu,
   
 • polegających na zapłacie kar umownych,
   
 • wyrządzonych po utracie uprawnień,
   
 • powstałych wskutek działań wojennych, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru.

Obowiązkowe jest posiadanie polisy w przypadku wykonywania działalności m.in.:

 • przez notariuszy,
   
 • przez detektywów,
   
 • przez rzeczoznawców majątkowych,
   
 • w zakresie ochrony osób i mienia,
   
 • z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Dobrowolne OC

Również przedsiębiorcy, wobec których ustawodawca nie przewidział obowiązku posiadania ubezpieczenia OC, mogą zabezpieczyć się wykupując taką polisę. Zazwyczaj przedmiotem ubezpieczenia dobrowolnej polisy OC jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczającego za szkody osobowe i rzeczowe z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i posiadanego mienia. Przykładowo załóżmy, że przedsiębiorca prowadzi firmę remontowo-budowlaną i w efekcie niewłaściwego zabezpieczenia terenu wokół budynku, który remontuje, doszło do wypadku, w którym ucierpiał przechodzień. Zdarzenie to było całkowicie przypadkowe, jednak w takiej sytuacji firma ponosi odpowiedzialność wobec osoby poszkodowanej. Zwykle wiąże się to z koniecznością wypłacenia dużego odszkodowania. Posiadając polisę OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej firma nie musi się martwić, że w następstwie wypłaty odszkodowania zagrożona zostanie jej sytuacja finansowa.

Ponadto zakres odpowiedzialności może zostać rozszerzony o odpowiedzialność cywilną za produkt lub za wykonane prace albo usługi.

Wysokość składki ubezpieczeniowej zależy od zakresu, jaki obejmuje polisa. Ten z kolei zazwyczaj uzależniony jest od wielkości i przedmiotu działalności.


Zakres ubezpieczenia dla przedsiębiorcy jest indywidualnie konstruowany, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności i posiadanego mienia.

Polisa w postępowaniu przetargowym

Posiadanie polisy OC może okazać się niezbędne w sytuacji, gdy firma będzie chciała wystartować jako wykonawca w postępowaniu przetargowym. Z zapisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231) wynika, że zamawiający może żądać przedstawienia opłaconej polisy. W przypadku jej braku dopuszczalne jest przedstawienie innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Dodatkowy zakres odpowiedzialności może obejmować m.in. szkody:

- powstałe poza terytorium Polski,
- osobowe wyrządzone pracownikom ubezpieczonego,
- wyrządzone przez podwykonawców ubezpieczonego,
- mające postać czystych strat finansowych,
- w nieruchomościach użytkowanych przez ubezpieczonego na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze,
- wynikające z emisji, wycieku, uwolnienia się lub innej formy przedostania się do powietrza, wody lub gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych,
- w postaci strat majątkowych poniesionych przez osoby trzecie, z powodu wadliwości rzeczy wyprodukowanych, poddanych obróbce lub przerobionych za pomocą maszyn lub urządzeń wyprodukowanych, dostarczonych, montowanych lub konserwowanych przez ubezpieczonego.

www.UmowyCywilnoprawne.pl - Inne umowy:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.KodeksCywilny.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Kodeks cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego
Spółki - powstawanie, łączenie, przekształcanie, podział i likwidacja

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60