umowy cywilnoprawne, umowa cywilna, umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa sprzedaży, umowa najmu
lupa
Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca powiadamia ZUS o przychodach z pracy zarobkowej emerytów i rencistów w 2017 r.Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca przekazuje ubezpieczonym informacje zawarte w raportach złożonych do ZUS za 2017 r.28 lutego 2018 r. (środa) mija termin przekazania do US drogą elektroniczną oraz podatnikowi: PIT-11, PIT-8C, IFT-1R, PIT-RSpecjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 49 (1194) z dnia 18.06.2015

Roszczenia podwykonawcy robót w razie nieważności umowy

Prowadzę małą firmę budowlaną, która na podstawie zlecenia przesłanego e-mailem wykonała roboty podwykonawcze zlecone przez generalnego wykonawcę obiektu handlowo-usługowego. Zgłosiłem roboty do odbioru i wystawiłem fakturę, jednak kontrahent odmówił odbioru i przyjęcia faktury. Powoływał się przy tym na nieważność umowy o podwykonawstwo zawartej bez formy pisemnej. Czy możemy żądać odszkodowania za zużyte do wykonanych prac materiały oraz robociznę?

Nie tyle odszkodowania, co zwrotu wartości świadczenia nienależnego. Zawarta przez strony w formie wymiany oświadczeń woli pocztą elektroniczną (bez podpisu elektronicznego kwalifikowanego certyfikatem) umowa o roboty budowlane jest nieważna z uwagi na treść art. 6471 § 4 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.), który przewiduje wymóg formy pisemnej pod rygorem nieważności.

W tej sytuacji Czytelnikowi jako podwykonawcy robót przysługuje roszczenie o zapłatę (zwrot wartości świadczenia nienależnego) na podstawie art. 410 § 2 K.c. w zw. z art. 405 K.c., przy czym w pierwszej kolejności przysługuje roszczenie o zwrot świadczenia nienależnego w naturze, a jeżeli taki zwrot nie jest możliwy (np. z uwagi na poniesione już koszty pracowników oraz materiały przetworzone lub połączone na stałe z budynkiem) - o zwrot wartości świadczenia nienależnego.

Przesłankami bezpodstawnego wzbogacenia (art. 405 K.c.) są: brak podstawy prawnej wzbogacenia, zaistnienie stanu wzbogacenia, zubożenie rozumiane jako uszczerbek majątkowy. Ponadto wzbogacenie winno nastąpić kosztem zubożonego. Z kolei instytucja nienależnego świadczenia (art. 410 § 2 K.c.) stanowi postać bezpodstawnego wzbogacenia. Źródłem bezpodstawnego wzbogacenia jest tutaj działanie zubożonego, mające charakter spełnienia świadczenia na rzecz bezpodstawnie wzbogaconego, a zubożony czyni to w przekonaniu, że świadczenie spełniane jest w ramach istniejącego lub powstającego właśnie zobowiązania.

Pozew o zapłatę należy jednak sformułować umiejętnie, ponieważ jeśli Czytelnik uzasadni żądanie pozwu jedynie należnym mu - w jego ocenie - wynagrodzeniem za wykonane roboty budowlane z tytułu zawartej umowy (jak się okazuje nieważnej), to sąd może oddalić powództwo uznając, że umowa o podwykonawstwo robót budowlanych jest nieważna i podwykonawcy nie przysługuje roszczenie o zapłatę wynagrodzenia (lecz roszczenie o zwrot świadczenia nienależnego). Można jednak oprzeć powództwo na dwóch alternatywnych podstawach prawnych.

www.UmowyCywilnoprawne.pl - Inne umowy:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.KodeksCywilny.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Kodeks cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego
Spółki - powstawanie, łączenie, przekształcanie, podział i likwidacja

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60