umowy cywilnoprawne, umowa cywilna, umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa sprzedaży, umowa najmu
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 103 (1248) z dnia 24.12.2015

Podatek od darowizny udziału spółkowego

Jestem wspólnikiem spółki jawnej. Swój udział w spółce zamierzam darować córce na podstawie umowy darowizny ogółu praw i obowiązków wspólnika. Czy w tym przypadku trzeba zapłacić podatek od spadków i darowizn?

NIE, o ile córka jako obdarowana uczyni zadość wymogom uprawniającym do skorzystania ze zwolnienia. Darowizna udziału spółkowego podlega ogólnym zasadom opodatkowania wynikającym z ustawy o podatku od spadków i darowizn. Gdy nabycie następuje przez małżonka, zstępnych (np. dzieci), wstępnych (np. rodziców), pasierba, rodzeństwo, ojczyma czy macochę, to osoby te mogą skorzystać ze zwolnienia od podatku na zasadach określonych w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2015 r. poz. 86 ze zm.).

Formalności, jakich córka musi dopełnić otrzymując na podstawie umowy darowizny udział spółkowy, to zgłoszenie nabycia tego udziału właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego. Obowiązek ten powstaje z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego, a w razie zawarcia umowy bez zachowania przewidzianej formy - z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia (zob. uwagi w tabeli). Jeżeli ze względu na przedmiot darowizny przepisy wymagają szczególnej formy dla oświadczeń obu stron, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą złożenia takich oświadczeń (zob. też art. 4a ust. 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn; dotyczy on sytuacji, gdy nabywca dowiedział się o darowiźnie w późniejszym terminie).

W przypadku niespełnienia opisanego warunku, nabycie podlegać będzie opodatkowaniu na zasadach określonych dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej.

Obowiązek zgłoszenia nie obejmuje przypadków, gdy:

  • wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby lub po tej samej osobie w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, nie przekracza 9.637 zł lub
     
  • nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego.

Od 1 stycznia 2016 r. przepis art. 4a ust. 4 pkt 2 ustawy będzie wyłączał wymóg zgłoszenia także w razie, gdy w formie aktu notarialnego zostanie złożone oświadczenie woli jednej ze stron. Reguła ta będzie miała zastosowanie do nabycia, które nastąpi począwszy od dnia 1 stycznia 2016 r.

W jakiej formie należy zawrzeć umowę darowizny ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej?

Art. 10 K.s.h. nie określa formy, w jakiej ma nastąpić zbycie udziału. W związku z tym w doktrynie przyjmuje się, że zbycie udziału spółkowego nie wymaga zachowania formy aktu notarialnego także wówczas, gdy spółka jest właścicielem nieruchomości. Pogląd ten jest uzasadniony, skoro zbycie udziału spółkowego przenosi na nabywcę ogół praw i obowiązków dotychczasowego wspólnika w postaci praw udziałowych obejmujących między innymi prawo do reprezentacji i prowadzenia praw spółki, a nie prawo własności określonych rzeczy lub praw (por. postanowienie SN z dnia 29 czerwca 2011 r., sygn. akt IV CSK 473/10).

Przy tym jednak pamiętać należy o treści art. 890 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.). W kontekście powyższych uwag do umowy darowizny ogółu praw i obowiązków wspólnika będzie miał zastosowanie jedynie pierwszy paragraf tego artykułu. Zgodnie z nim oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu notarialnego. Jednakże umowa darowizny zawarta bez zachowania tej formy staje się ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione. W świetle tej regulacji, gdy dojdzie do przekazania ogółu praw i obowiązkowy, wystarczające jest zachowanie zwykłej formy pisemnej.

www.UmowyCywilnoprawne.pl - Umowa darowizny:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.KodeksCywilny.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Kodeks cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego
Spółki - powstawanie, łączenie, przekształcanie, podział i likwidacja

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60