umowy cywilnoprawne, umowa cywilna, umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa sprzedaży, umowa najmu
lupa
2 października 2023 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US za 2022 r. zeznań PIT-CFC i CIT-CFC. Zeznania te można sporządzić za pomocą DRUKI Gofin

PRZEPISY PRAWNE - Inne - Ochrona środowiska

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska

Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23.12.2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11.12.2019 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13.12.2018 r. w sprawie wzoru formularza sprawozdania o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za rok 2018

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22.12.2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji o prowadzonych ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12.11.2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku

Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 30.08.2021 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu na rok 2022

Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28.09.2022 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu na rok 2023

Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7.10.2022 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2023

Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11.10.2021 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2022

Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach

Ustawa z dnia 13.06.2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Ustawa z dnia 11.05.2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2.01.2020 r. w sprawie katalogu odpadów

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.10.2014 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów powstałych z preparatów smarowych, dodatków i środków zapobiegających zamarzaniu

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6.11.2001 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakie powinien spełnić przedsiębiorca produkujący w kraju oleje smarowe z udziałem wytworzonych w kraju olejów bazowych pochodzących z regeneracji, w celu włączenia ich do rzeczywiście uzyskanego poziomu recyklingu

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16.12.2014 r. w sprawie stawek opłat produktowych dla poszczególnych rodzajów opakowań

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 19.12.2019 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych dla poszczególnych produktów

Ustawa z dnia 11.09.2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Ustawa z dnia 20.02.2015 r. o odnawialnych źródłach energii

Archiwum:

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25.04.2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13.12.2018 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11.09.2018 r. w sprawie wzorów dokumentów DPO i DPR

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.02.2014 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12.10.2015 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 24.10.2017 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu na rok 2018

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 9.10.2018 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu na rok 2019

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 17.09.2019 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu na rok 2020

Obwieszczenie Ministra Klimatu z dnia 30.09.2020 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu na rok 2021

Obwieszczenie Ministra Klimatu z dnia 9.09.2020 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2021

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 30.08.2019 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2020

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 3.10.2018 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2019

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 31.08.2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2018

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 29.06.2016 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2017

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.10.2008 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 11.08.2014 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2015

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 11.05.2015 r. w sprawie wysokości górnych jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2016

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 8.09.2015 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2016

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 10.10.2016 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2017

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10.02.2016 r. w sprawie wzoru formularza sprawozdania za rok 2015 i za rok 2016

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9.12.2014 r. w sprawie katalogu odpadów

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12.12.2014 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12.12.2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16.02.2015 r. w sprawie dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15.12.2014 r. w sprawie wzorów dokumentów DPO i DPR

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16.12.2014 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych dla poszczególnych produktów

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 11.08.2014 r. w sprawie maksymalnych stawek opłat produktowych dla poszczególnych produktów na rok 2015

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 11.09.2015 r. w sprawie wysokości maksymalnych stawek opłat produktowych dla poszczególnych produktów na rok 2016

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 19.09.2017 r. w sprawie wysokości maksymalnych stawek opłat produktowych dla poszczególnych produktów na rok 2018

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 20.09.2016 r. w sprawie wysokości maksymalnych stawek opłat produktowych dla poszczególnych produktów na rok 2017

Ustawa z dnia 29.07.2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 3.09.2013 r. w sprawie maksymalnych stawek opłat produktowych na rok 2014

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 13.08.2013 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2014

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 27.09.2012 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2013

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 25.09.2012 r. w sprawie maksymalnych stawek opłat produktowych na rok 2013

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 10.09.2012 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2013

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 26.09.2011 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2012

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 16.09.2011 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2012

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 31.08.2011 r. w sprawie maksymalnych stawek opłat produktowych na rok 2012

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 21.10.2010 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2011

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 4.10.2010 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2011

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 1.09.2010 r. w sprawie maksymalnych stawek opłat produktowych na rok 2011

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 18.08.2009 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2010

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 15.10.2008 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2009

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 7.10.2008 r. w sprawie wysokości górnych jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2009

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 9.09.2008 r. w sprawie maksymalnych stawek opłat produktowych na rok 2009

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29.12.2010 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18.12.2007 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8.12.2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 20.09.2007 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2008

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5.06.2007 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie oraz sposobu uiszczania opłat

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14.06.2007 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23.11.2006 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19.12.2006 r. w sprawie dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8.07.2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i kryteriów gospodarowania środkami z opłat produktowych

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11.12.2001 r. w sprawie rodzajów odpadów lub ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, oraz kategorii małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadów

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach

Terminarz

wrzesień 2023
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Kodeks Cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego
Spółki - powstawanie, łączenie, przekształcanie, podział i likwidacja
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.